VZW Zorgenkind Prospèrke Tongeren

 

Home
FIETSTOCHT 2016
KAARTAVOND 2015
Onze weldoeners
Vzw Eddy Strijckers
Genoelselderen
Ladies Cyrcle Tongeren
Prosperke op Youtube
Het bestuur
Activiteiten
Kerstshow Jo Vally
Fietstocht 2009
Kaartavond
Paaseierenverkoop
3° herdenking Eddy Strijckers
Contact
Historiek
Steun Prosperke
OVERLIJDEN Jean Paul BOUDUIN
Foto's
Kaartavond
Fietstocht 2008
Gastenboek
Links


FIETSTOCHT 2015

                                                                                            Wie en wat is:

 

Vzw Zorgenkind Prospèrke

18de Oogstwal 1

                         3700 TONGEREN

Tel: 0476/808988

E-mail: vzwprosperke@telenet.be

Rekeningnummer:  BE17.000-1467631-21                                                     

 

Nederlands

De vzw Zorgenkind Prospèrke werd op 01-04-1993 opgericht.De eerste (stichtende) leden kwamen uit verschillende openbare diensten en meer bepaald de politiediensten (Gewezen rijkswacht en gemeentepolitie), de krijgsmachten (luchtmacht Ambiorixkazerne), de brandweer en later de Post.

Het zijn de personeelsleden van voornoemde diensten die in de uitoefening van hun ambt of taken veelvuldig geconfronteerd werden (en nog steeds worden) met de schrijnende toestanden waarin vele van onze medeburgers leven of terecht komen als slachtoffer van een of ander onheil .

Het voornaamste doel van de vereniging is dan ook om aan personen in nood een onmiddellijke hulp te verlenen op ogenblikken dat de voorziene openbare instellingen (sociale dienst en OCMW van de gemeente) veelal niet bereikbaar zijn (na de normale diensturen of in de weekends).

De geboden hulp is hoofdzakelijk van materiële aard in de zin van het zoeken naar een voorlopig onderkomen, voedselvoorziening (voedselpakketten of voedselcheques), aankoop van nodige en noodzakelijke kleding (Kringloopwinkel). In een iets later stadium kan ook allerhande meubilair ter beschikking gesteld worden. Er wordt nooit “cash” geld gegeven !!! De waarde van een voedselcheque varieert van € 10,00 tot € 50,00. Aankoop van alcoholische dranken en tabak is uitgesloten

Verder wordt er hulp geboden aan behoeftige personen (minimum inkomen, en dergelijke) door op geregelde tijdstippen een of meerdere voedselcheques te geven. Andere tussenkomsten kunnen zijn: kleine renteloze leningen om een punctueel probleem op te lossen of beperkte financiële tussenkomst bij betalingen (o.a. voor aankoop stookolie of medisch materiaal of niet terugbetaalde geneesmiddelen)

Hoe bewust kleinschalig de acties van de vzw Zorgenkind Prospèrke ook zijn, niets kan zonder de nodige financiën die vergaard worden door het inrichten van allerhande jaarlijkse activiteiten (fietstocht, kerstmarkt, enz) en de financiële ondersteuning van andere verenigingen of service clubs.

 

Dan is er Prospèrke !

De VZW geeft enkel materiele hulp en steun.

Er wordt geen cash geld overhandigd.

De manier van onze tussenkomsten heeft een grote

diversiteit en is steeds persoonsgebonden.

Discretie wordt hierbij eveneens gewaarborgd !


Van 2007 tot juni 2015 werden er liefst 1500 tussenkomsten behandeld

waaronder hoofdzakelijk het aanleveren van voeding, voedselcheques en

minimum behoeften voor minderbedeelde gezinnen met kinderen.

Er werd zelfs samengewerkt met Stad Tongeren en de CRC Ambiorixkazerne om

getroffenen van wateroverlast te voorzien van voldoende zandzakjes bij

overstromingen.

Zo konden wij ook een elektrische rolstoel schenken, zorgden regelmatig voor

huisraad en verhuis naar een beter

 onderkomen. We maakten een aantal alleenstaanden en minderbedeelde kinderen

gelukkig met Kerstdiner en eindejaarsgeschenken .

 

Om dit te kunnen verwezenlijken organiseren wij jaarlijks een aantal activiteiten.

Meer hierover terug te vinden onder de menuknop 'activiteiten'.


U kan ons contacteren op: paul.willems110@telenet.be

 

 

Français

L’asbl Zorgenkind Prospèrke fût fondée le 01-04-1993

Les premiers membres (fondateurs) venaient de plusieurs services publics et plus précisement des services de police (à l’époque la gendarmerie et la police communale), des forces armées (force aérienne caserne Ambiorix), du service incendie et un peu plus tard des services postaux.

Ce sont les membres du personnel des services mentionnés ci-dessus qui dans l’exercise de leur fonction ou leurs  tâches étaient (et le sont toujours) confrontés avec des situations pénibles dans lesquelles vivent beaucoups de nos concitoyens ou se retrouvent après avoir été victime d’un sinistre quelconque.

Le but principal de l’association est donc d’offrir une aide instantanée aux personnes en détresse aux moments où les instances publiques officielles (service sociale et CPAS de la commune) ne sont pas accèssibles (en dehors les heures de service normales ou les weekends).

L’aide apportée est principalement de nature matérielle dans le sens de la recherche d’un hébergement ou logement temporaire, l’approvisionnement en nourriture(paquets de denrées alimentaires ou cheques “alimentaires”), l’achat de vêtements manquants (magasin Kringloop). Dans un stade ultérieur du mobilier de toute sorte peut être mis à disposition. De l’argent “cash” n’est jamais donné !!!La valeur d’un cheque alimentaire varie de € 10,00 à € 50,00. Achat de boissons alcoolisées ou de tabac est exclu.

En plus une aide est accordée aux personnes nécessiteuses (revenus minimum etcetera) sous forme de la distribution régulière d’un ou plusieurs cheques alimentaires. Autres interventions peuvent être: des petits crédits sans intérets pour résoudre un problème ponctuel ou des interventions financières réduites dans des paiements à effectuer (entre autre pour l’achat de mazout ou du matériel médical ou médicaments pour lesquels il n’y a pas de remboursement prévu).

Qouique les actions de l’asbl Zorgenkind Prospèrke soient intentionellement de petite échelle, rien ne bouge sans les moyens financiers nécessaires qui

 sont obtenus par l’organisation d’un nombre d’activités annuelles (randonnée à bicyclette, marché de noël, etc….) et le support financier d’autres

organisations ou service clubs.

 


 

ENGLISCH

 

The charitable organization called “Zorgenkind Prospèrke” officially started on the 1st April 1993

The founder members all came from the public services such as the police forces (at that time the gendarmerie and the local community police were separate), the armed forces (Ambiorix barracks), the fire department and later on the postal services.

The personnel of these services were often confronted during their daily work with the miserable conditions in which many of our fellow-citizens live or are forced to live after becoming victims of any form of disaster.

The main goal of the organisation is to offer immediate material help to people in need at times when the official services (social service and PCSW of the community) are not accessible (after normal working hours or during the weekends).

Mostly this consists of providing help to search for temporary shelter or housing, help with food (either food-parcels or food-cheques), acquiring clothing (Kringloop store). Later on help can be extended in other ways, such as the acquisition of second-hand furniture. Money in cash is never given to those who are helped. The value of a food-cheque varies from € 10,00 to € 50,00 which cannot be used to buy either spirits or tobacco.

Help is also offered to needy people (those below a minimum income…) by giving them one or more food-cheques on a regular basis. Assistance may also be given by allowing them an interest free loan to make payments which are required immediately or other small financial help with essential payments such as heating oil (gasoil for heating), medical equipment or medicines for which there is no repayment.

Although the actions of “Prospèrke” are kept intentionally at a low financial level, nothing moves without the necessary funding which is collected by organizing fund raising events during the year (bicycle tour, Christmas fair, …) and of course the financial support from other associations or service clubs.

 

Deutsch

 

Der allgemeinnützige Verein “Zorgenkind Prospèrke” startete offiziell am 01.04.1993

 

Die ersten Gründungsmitglieder gehörten alle verschiedenen öffentlichen Ämtern wie den Polizeidiensten (zu dieser Zeit noch Gendarmerie und

 

Kommunalpolizei), der Armee (Ambiorix-Kaserne), der Feuerwehr und etwas später dem Postwesen an.

 

Das Personal dieser Ämter wurde und wird noch immer täglich während der Ausübung ihrer Berufe mit erbärmlichen Zuständen konfrontiert, in denen

 

noch viele unsere Mitbürger als Opfer des einen oder anderen Unglückes leben oder gezwungen sind zu leben.

 

Die hauptsächliche Zielsetzung des Vereines ist es, Personen in Notlage sofortige materielle Hilfe zu leisten wenn die zuständigen Institutionen

 

(Sozialdienst oder OASW der Gemeinden) nicht erreichbar sind (außerhalb der Bürostunden oder an Wochenenden).

 

Meistens besteht die Hilfe aus der Suche nach einer temporären Unterkunft, der Verpflegung (Lebensmittelpakete oder Lebensmittelgutscheine) und

 

dem Kauf von notwendiger Kleidung (Kringloop Geschäft). Später können dann verschiedene Möbel bereitgestellt werden. Bargeld wird niemals

 

gezahlt. Der Betrag eines Lebensmittelgutscheines liegt zwischen € 10,00 und € 50,00 und der Kauf alkoholischer Getränke oder Tabak ist

 

ausgeslossen.

 

Hilfe geht auch an Not leidende oder arme Menschen (minimales Einkommen, … ) wobei regelmäßig ein oder mehrere Lebensmittelgutscheine

 

überreicht werden. Andere Unterstützungen sind die Beschaffung von zinslosen Kleinkrediten oder die finanzielle Unterstützung (Heizöl,  medizinische

 

Artikel oder Medikamente) die nicht zurückgezahlt werden muss.

 

Obwohl alle Unterstützungen von “Prospèrke” wohlüberlegt gering gehalten werden, geht nichts ohne die nötigen finanziellen Mittel die durch das

 

Organisieren von jährlichen Veranstaltungen (Radtour, Weihnachtsmarkt, …) und natürlich durch Spenden anderer Vereine oder Service Klubs

 

gesammelt werden.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Samen voor het goede doel----------------> PROSPERKE en U